Handreiking - 4. Randvoorwaarden

4.1 Competenties uitvoerders

Er zijn verschillende uitvoerders bij het Gouden Mannen-programma betrokken. We sommen ze hier op en geven aan welke competenties ze nodig hebben om hun rol goed te kunnen vervullen:

 • Coördinator(en): moeten het programma ontspannen kunnen coördineren vanuit een goed inzicht in zijn structuur (de fasen met hun doelstellingen, de essentiële elementen per fase en de onderdelen), met bijzondere aandacht voor de inbedding van het programma in zijn omgeving (de buurt en de betrokken partners) en voor de samenwerking tussen de begeleiders van de onderdelen. Ze moeten kunnen functioneren op hbo-niveau.
 • Trainers:
  1. Mannenwijzer: gekwalificeerd preventiewerker ggz
  2. Taal & Computer: professioneel docent basisvaardigheden
  3. Sociaal Vaardig: gekwalificeerd medewerker maatschappelijke dienstverlening / sociaal werker
  4. Storytelling en Uitstroom: welzijnswerker/sociaal werker of taaldocent die cursus Storytelling heeft gevolgd, bij het Storytelling Centre in Amsterdam
 • Vrijwilligers: moeten op voet van gelijkwaardigheid kunnen deelnemen aan de activiteiten, respectvolle relaties met de deelnemers kunnen ontwikkelen en zelf kunnen meedoen bij het delen van persoonlijke informatie, bijvoorbeeld bij het invullen van het Spinnenweb Positieve Gezondheid.

Het netwerk van Gouden-Mannen projecten onder de paraplu van het Gouden Mannen-programma is een lerende organisatie. Het leren vindt plaats binnen en tussen de projecten. De Stichting Gouden Mannen organiseert hiervoor activiteiten waarvan een kwaliteitsimpuls uitgaat naar de verschillende projecten. Denk aan scholings- en intervisiebijeenkomsten. Organisaties die een Gouden Mannen-project uitvoeren, committeren zich met een samenwerkingsovereenkomst aan het deelnemen aan deze bijeenkomsten.

De taken en verantwoordelijkheden staan uitgewerkt in bijlage M.

4.2 Implementatieplan

Stichting Gouden Mannen kan organisaties die het programma willen uitvoeren hierin begeleiden. Gezamenlijk kan een traject opgestart worden, waarbij uiteindelijk organisaties zelf het programma kunnen coördineren, met hun lokale samenwerkingspartners. 

Organisaties die een Gouden Mannen-project uitvoeren, committeren zich aan het deelnemen aan het kwaliteitsprogramma van het Gouden Mannen-programma. In het kader van dat programma wordt gevolgd of het programma compleet wordt uitgevoerd, of dit leidt tot tevredenheid van de deelnemers en begeleiders (inclusief vrijwilligers en stagiaires) en of de gestelde doelen ermee worden gehaald. 

Zie bijlage N voor een voorbeeld van een aanvraag voor procesbegeleiding van het programma Gouden Mannen in Amsterdam Noord.

4.3 Kwaliteitsplan

De Stichting Gouden Mannen heeft een kwaliteitsplan opgesteld, gericht op het:

 • Aanscherpen van de programma’s en het aanbod van de stichting (doorlopende leerlijn).

 • Uniformeren van de kwaliteit en uitvoering/resultaten van de verschillende programma’s.

 • Monitoring en bewaking van de kwaliteit van de programma’s.


De kwaliteitsplan metingen komen in een KPI-dashboard met geanonimiseerde data terecht waarin de kwaliteit van uitvoering, beleving van de Gouden Mannen programma’s, de Positieve Gezondheid en de persoonlijke ontwikkeling van deelnemers kan worden gemeten en getoetst. Voor het ophalen van de benodigde data vindt viermaal een meting plaats door middel van het afnemen van een vragenlijst in combinatie met een persoonlijk
gesprek. Zie ook onderstaand meetplan.

Aan de basis van deze metingen ligt de Mijn Positieve Gezondheid vragenlijst, aangevuld met vragen over
de resultaten van de afgelopen fase/thema’s en hoe de mannen en de begeleiders de trainingen hebben
ervaren.

Zie Bijlage B voor de opzet van het Kwaliteitsplan

4.4        Begroting

Coördinatie uren: (weving, kennismakingsgesprekken, programmamanagement en begeleiding)

16 uur per week gebaseerd op 2 groepen per jaar, instroom februari en september

Uitvoeringsuren: ureninzet externe partners:

 • Communicatievaardigheden (taal en computer):                                                       120 uur
 • Positieve gezondheid en gezondheidsvaardigheden (Arkin en GGZ inGeest):          60 uur
 • Assertiviteit:                                                                                                               30 uur
 • Sociale vaardigheden (Regenbooggroep, Amsterdam):                                             30 uur
 • Story Telling: Storytelling Centre, Amsterdam:                                                           40 uur

4.5 Materialen

Bijlage B: Kwaliteitsplan & Vragenlijst

Bijlage M: Rollen met taken en verantwoordelijkheden

Bijlage N: Implementatieplan, voorbeeld aanvraag Amsterdam Noord