Privacyverklaring

Stichting Gouden Mannen (hierna: “SGM”, “wij” of “ons”) verwerkt persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). In deze privacyverklaring informeren wij jou over de doeleinden en grondslagen waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe jij jouw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die van belang kan zijn.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten – inclusief die via de website – van SGM, waaronder activiteiten vanwege jouw deelname aan het programma Gouden Mannen. SGM hecht veel waarde aan jouw privacyrechten en gaat daarom op zorgvuldige wijze om met de persoonsgegevens en houdt zich aan de eisen uit de privacywetgeving.

SGM verwerkt in eerste instantie alleen gewone persoonsgegevens, namelijk: jouw NAW-gegevens (Naam, Adres en Woonplaats), e-mailadres en telefoonnummer. Start je daarna als deelnemer aan het programma van Gouden Mannen, dan worden verschillende vragen gesteld onder andere over je (dagelijks) leven en over jou als persoon. Mogelijk kunnen sommige gegevens die hiermee worden verzameld worden gezien als gegevens over gezondheid. Zulke gegevens vallen onder wat heet ‘bijzondere persoonsgegevens’. Zie meer daarover onder het gedeelte “Rechtsgrond”.

Doeleinden

SGM verwerkt jouw persoonsgegevens op verzoek en opdracht van jou als deelnemer of van jou als doorverwijzer om deelname mogelijk te maken aan het programma Gouden Mannen. Dit betekent dat wij jouw verzamelde persoonsgegevens voor de volgende doelen (kunnen) gebruiken:

  • communicatie met jou over het programma;
  • doorgeven van benodigde informatie aan de relevante coördinatoren of andere relevante uitvoerende medewerkers;
  • monitoren van de kwaliteit van de uitvoerende programma’s en het overkoepelend programma;
  • begeleiding van de deelnemer binnen het programma;
  • voldoen aan een wettelijke plicht.


Rechtsgrond

De verwerking van jouw persoonsgegevens vindt in ieder geval plaats op grond van artikel 6 lid 1 sub f AVG, omdat het noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, namelijk het organiseren van de activiteiten voor het programma Gouden Mannen voor de deelnemers. Daarnaast vindt de verwerking van jouw persoonsgegevens in sommige gevallen plaats op grond van artikel 6 lid 1 sub a AVG. Dat is het geval wanneer je een doorverwijzer bent en je toestemming geeft voor de verwerking van jouw persoonsgegevens óf wanneer je een deelnemer bent en zelf toestemming geeft voor de verwerking van jouw persoonsgegevens (in beide gevallen voor één of meer specifieke doeleinden).

De verwerking van jouw persoonsgegevens die (mogelijk) vallen onder ‘bijzondere persoonsgegevens’ vindt plaats op grond van gerechtvaardigde activiteiten van SGM met passende waarborgen als bedoeld in artikel 9 lid 2 sub d AVG en het eerdergenoemde artikel 6 lid 1 sub f. In een deel van de gevallen vindt de verwerking (ook) plaats op grond van uitdrukkelijk gegeven toestemming als bedoeld in artikel 9 lid 2 sub a AVG.

Wanneer je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van (bepaalde) persoonsgegevens en je wilt jouw toestemming intrekken, dan kun je dit eenvoudig doen door contact op te nemen met SGM via privacy@goudenmannen.nl.

Bescherming persoonsgegevens

SGM neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voorbeelden van deze maatregelen zijn het gebruik van wachtwoordbeveiliging en beveiligde dataopslag. Deze maatregelen zijn bedoeld om een beveiligingsniveau te bieden dat past bij de risico’s rond de verwerking. Ondanks de vergaande inspanningen van SGM kan geen absolute garantie worden gegeven voor de bescherming tegen alle bedreigingen. Krijg je de indruk dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan alsjeblieft contact op met ons via privacy@goudenmannen.nl.

Verstrekking aan derden

Algemeen geldt dat jouw gegevens door SGM nooit aan derden worden verstrekt. De enige uitzondering hierop is, dat aan de uitvoerende partijen de noodzakelijke gegevens worden doorgegeven voor juiste uitvoering van het programma. De verwerking van jouw persoonsgegevens door die uitvoerende partijen wordt bepaald door het privacybeleid van die uitvoerende partijen.

Jouw privacyrechten

Jij hebt onder andere de volgende privacyrechten:

  • het recht om ons te verzoeken om inzage van- en rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens in de zin van respectievelijk artikelen 15, 16 en 17 AVG;
  • het recht op beperking van de verwerking in de zin van artikel 18 AVG;
  • het recht op gegevensoverdraagbaarheid in de zin van artikel 20 AVG;
  • het recht tegen de verwerking bezwaar te maken in de zin van artikel 21 AVG;
  • het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Voor een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens, om bezwaar te maken tegen (verdere) verwerking, voor het intrekken van toestemming of voor een verzoek inzake gegevensoverdraagbaarheid kun je contact opnemen met SGM via privacy@goudenmannen.nl.

Realiseer dat wanneer je ons verzoekt om persoonsgegevens te verwijderen, wij mogelijk niet meer de essentiële informatie hebben om jouw deelname aan het programma Gouden Mannen op de passende manier te kunnen ondersteunen.

Bewaartermijn

Voor zover er geen wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn, bewaart SGM de persoonsgegevens zolang noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

Bezoekers website SGM

SGM verwerkt geen persoonsgegevens van de bezoekers van haar website. Wel maakt de website gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Hiervoor worden de IP-adressen van de bezoekers geanonimiseerd in Google Analytics. Alleen gebruikersaantallen en overige statistieken over gebruik van de website worden bijgehouden.

Wijzigingen

SGM behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd.